Jump to the main content block

分發入學

101年大學分發入學規則

 

學系

 

學科能力測驗
檢定項目及標準

 

指定考試採計
科目及方法

 

同分參酌順序

 

選系說明

 

心理學系

 

 

國 文       x 1.50
英 文       x2.00
數學甲       x 1.00
生 物       x 1.00

 

         x 1.00

 

1

 

英 文

 

本系兼重理論與實務,備有豐富醫療及實驗資源,訓練心理學專業及相關應用人才。畢業出路與發展包括:臨床心理師、諮商心理師、人力資源管理人員、觀護人、教誨師、輔導員、社福機構工作者、社工人員、廣告設計、市調分析員、教育與研究人員等。

 

2

 

國 文

 

3

 

數學甲