Your browser does not support JavaScript!
中山醫學大學心理學系暨臨床心理學碩士班
歡迎光臨中山醫學大學心理學系暨臨床心理學碩士班
分類清單
105第二學期-碩士班-二年級課表

中山醫學大學一百零五學年度第二學期上課時間表臨床心理學碩士班二年級

 

 

節 次

第一節

第二節

第三節

第四節

第五節

第六節

第七節

第八節

第九節

第十節

高等復健心理學兼職實習(選)

謝珮玲老師

 

 

 

臨床神經心理衡鑑兼職實習(選)

王瑋瀚老師

 

 

 

高等兒童心理衡鑑兼職實習

許嘉芬老師(選)

 

 

 

 

 

 

高等認知行為治療

黃淑玲老師(選)

 

 

 

高等復健心理學

謝珮玲老師(選)

高等兒童心理衡鑑兼職實習

許嘉芬老師(選)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

專題討論()(必)