Your browser does not support JavaScript!
中山醫學大學心理學系暨臨床心理學碩士班
歡迎光臨中山醫學大學心理學系暨臨床心理學碩士班
分類清單
106第一學期-碩士班-二年級課表

中山醫學大學一百零六學年度第一學期上課時間表臨床心理學碩士班二年級

 

 

節 次

第一節

第二節

第三節

第四節

第五節

第六節

第七節

第八節

第九節

第十節

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等團體心理治療RPS034(選)(不限)

高等心理病理兼職實習 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等兒童心理衡鑑RPS044(選)(不限)

 

 

高等心理衡鑑兼職實習(選)(6)

臨床神經心理衡鑑RPS074(選)(不限)

高等團體心理治療兼職實習(選)(6)

 

 

 

 

 

 

專題討論()RPS070(必)(70)